VattenbehandlingsteknikSå undviker vi Legionella

18 maj, 2023
Vattnet vi använder innehåller naturligt en del Legionellabakterier och det är därför viktigt att systemen sköts om och utformas på ett sätt så att utbrott av Legionella undviks. Legionella sprids i aerosol form, så kallad vattendimma. Här nedan går vi igenom förutsättningar och åtgärder, så undviker vi Legionella.

 

Testbädd för bakterier
Vattnet består naturligt av bakterier och dessa behöver ”boplatser” för att naturligt kunna förökas sig inne i rörsystemet. Så kallade ”testbäddar” där de kan växa till. Om dessa ”boplatser” elimineras så finns inte möjlighet för bakterier att föröka sig. Det är lika enkelt som ett sår som uppstår på t.ex ett fingret. Håll det torrt och rent så läker det fort ut. Dessa ”boplatser” består av den biofilm av bakterier som bildas på insidan av rörsystemet.

När behövs åtgärder
Sverige har inga direkta rikt- eller gränsvärden som anger vilka halter av Legionella som får finnas i vattnet, men EWGLI (European Working Group for Legionella Infections) har angett aktionsnivå/er på 100 CFU/ml-vatten som inte bör överstigas. Vid bedömning om åtgärd ska sättas in bör även beaktande av riskgrupper som äldre och sjuka med sämre immunförsvar göras och där bör åtgärder även vid låga värden göras, d.v.s. under 100 CFU/ml-vatten.

Sanering
Där höga halter av bakterier uppmäts bör sanering alltid inledas och det rör sig ofta om en mer omfattande sanering som är komplicerad och framför allt kostsam. Hetvattenspolning är ett alternativ och där bör beaktande tas då risk för skållning är stor då vattnet som används ska hålla 70–80 grader och kunna nå ut i hela systemet. Andra alternativet är kemisk rengöring, även det en tidskrävande och kostsam process. Dessa åtgärder är inte heller någon garanti för att Legionella försvinner helt eller inte uppstår på nytt i systemet då biofilm kvarstår, eller byggs upp på nytt.

Håll systemen rena
Med vår Bauer PJ hålls systemen rena och därmed försvåras det avsevärt för bakterier att kunna föröka sig inne i systemen då ”boplatserna” för bakterier att växa till sig på har avlägsnats.

⇒  Se labbtest på hur effektivt bakterier försvinner i ett system behandlar med en Bauer PJ (PDF)

⇒  En studie gjord på effekten med vattenbehandling av tappvattensystem (PDF)

Referensobjekt med fantastiska resultat
Flertalet sjukhus runtom i Sverige är sedan 3–4 år tillbaka utrustade med en Bauer PipeJet vattenbehandlingsteknik på tappvatten och VVC-systemen för att effektivt eliminera risk för Legionella. Innan användes hetspolning och kemikalier i stor utsträckning men värden på 250-500 CFU/ML var ändå vanliga vid vattenprover. Åtgärder som var både tidskrävande och kostsamma.
Efter installation av konstant vattenbehandling så upphörde sjukhusen med hetvatten och kemikalier. De tester som togs efterhand visade mätvärden på 0–10 CFU/ml-vatten. Vissa av sjukhusen har t.o.m. helt upphört med mätning då värden ligger konstant på en mycket låg eller obefintlig nivå. Referensobjekt och referenspersoner finns vid intresse.
Även en del fastighetsägare med äldreboenden har börjat att föreskriva vattenbehandling när det handlas upp renovering eller byggs nya enheter för att eliminera risker med Legionella på dessa boenden.

CFU = Colony forming units =Kolonibildande enheter

För referenser och för koll av era anläggningar så kontaktar ni oss via länk nedan.Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2023 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign